MÀNG RO FILMTEC

Mô tả

MÀNG L?C RO vi?t t?t t? hai ch? REVERSE OSMOSIS (TH?M TH?U NG??C) Màng l?c RO ???c s?n xu?t t? ch?t li?u Polyamit, công ngh? l?c RO ???c phát minh và nghiên c?u t? nh?ng n?m 50 c?a th? k? tr??c và phát tri?n hoàn thi?n @Ha Ha Clinton-Dix Kids Jersey vào th?p niên 70 sau ?ó. ??u tiên nó @Landon Collins Authentic Jersey nó ???c nghiên c?u và ?ng d?ng ch? y?u cho l?nh v?c hàng h?i và v? tr? c?a HOA KÌ. ???c phát minh b?i nhà khoa h?c Oragin. Sau này công ngh? RO ???c ?ng d?ng r?ng rãi vào trong ??i s?ng và s?n xu?t, nh? s?n xu?t n??c @Landon Collins Jersey u?ng, cung c?p n??c tinh khi?t cho s?n xu?t th?c ph?m, d??c ph?m hay phòng thí nghi?m…

Màng l?c n??c RO là công ngh? l?c không phân bi?t y?u t? ngu?n n??c ??u vào ô nhi?m, th?ch tín, kim lo?i n?ng, s?t, thu?c di?t côn trùng. Màng RO x? lý các lo?i vi khu?n, virus, clo, mùi, h?p ch?t h?u c? hoà tan…và hàng lo?t các v?t ch?t nguy hi?m khác… N??c qua h? th?ng l?c tr? nên tinh khi?t, ??t m?i ch? tiêu trên th? gi?i v? n??c u?ng, có th? u?ng ???c ngay mà không c?n ?un.

Màng l?c RO FILMTEC cho ch?t l??ng x? lý n??c r?t t?t và ?? b?n cao h?n so v?i các hãng khác.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀNG RO FILMTEC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *