MÀNG SIÊU LỌC UF

Mô tả

Nói ??n công ngh? x? lý n??c trong th?i ?i?m hi?n t?i, có th? k? ??n m?t s? công ngh? n?i b?t nh?t nh?: NANO, RO,.. tuy nhiên, ???c nhi?u ng??i tin t??ng s? d?ng nh?t v?n chính @Landon Collins Kids Jersey là công ngh? l?c UF b?i máy l?c n??c áp d?ng công ngh? l?c này s? có m?c giá r?t r?, mà kh? n?ng x? lý không h? thua kém các công ngh? nh? NANO hay RO.

Màng siêu l?c (UF) t?o nên m?t rào c?n ch?c ch?n các vi sinh @Landon Collins Womens Jersey v?t, bào t? và lo?i b? màu, ch?t h?u c? (trong ngu?n n??c t? nhiên th??ng xu?t hi?n các ch?t ti?t ra t? v? cây, các ch?t mùn ..vv), các ch?t r?n hoà tan trong n??c.

Quá trình l?c di?n ra ? nhi?t ?? bình th??ng t? (0~ 35°C) và áp su?t th?p nên tiêu th? ít ?i?n n?ng, c?t gi?m chi phí ho?t ??ng ?áng k?. Kích th??c c?a h? th?ng g?n nh?, c?u trúc ??n gi?n nên không t?n @Landon Collins Youth Jersey m?t b?ng l?p ??t, v?n hành ??n gi?n t?n ít nhân công, không làm bi?n ??i tính ch?t hóa h?c c?a ngu?n n??c và không có n??c th?i.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀNG SIÊU LỌC UF”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *